Izrađen Nacrt Lokalnog programa za mlade Grada Pule

PODIJELI
31 / 10 / 2017

Nakon javnog predstavljanja Nacrta Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020. na kojem je zainteresirana javnost mogla uputiti izrađivaču, Udruzi ZUM, svoje prijedloge, primjedbe i komentare na sadržaj prvog strateškog dokumenta za mlade, obavještavamo vas da je sugestije i prijedloge na Nacrt Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020. moguće poslati do 26. studenog 2017. na e-mail LPM@pula.hr ili u pisarnicu Grada Pule s naznakom „Tim za provedbu i praćenje aktivnosti LPMGP 2018.-2020.“

Polazišna osnova za izradu Lokalnog programa za mlade Grada Pule bile su potrebe i prijedlozi mladih. Prilikom definiranja sadržaja, uzeo se u obzir sadašnji stupanj razvitka politika za mlade u gradu Puli, vizija razvoja politika za mlade u Gradu Puli, postojeći strateški planovi razvitka Grada Pule te širi okvir razvoja politika za mlade na regionalnoj i nacionalnoj razini.

U tekstu nacrta Lokalnog programa za mlade Grada Pule postavlja se pitanje što se želi postići do 2020. godine na što nije jednostavno dati jednoznačan odgovor, no iz analize postojećih dokumenata, istraživanja, radnih sastanaka i fokus grupa zaključuje se da je do 2020. godine ključno unaprijediti postojeće politike usmjerene mladima, provesti dodatna istraživanja potreba mladih, ispitati kapacitete institucija i civilnog društva te na takav način poboljšati sveopću kvalitetu života mladih u skladu s realnim potrebama društva. Tek nakon toga, moguće je stvoriti preduvjete za daljnji razvoj dodatnih sadržaja koji će omogućiti mladima ostvarenje potencijala u područjima njihova interesa. Do 2020. godine za Grad Pulu ključno je raditi na ostvarenju triju ciljeva, a to su povećanje informiranosti mladih o mogućnostima koje im pruža lokalna zajednica, aktivacija mladih na proaktivno djelovanje u zajednici kroz programe i projekte ustanova, institucija, poduzeća i civilnog društva te poticati mlade na usvajanje zdravih načina življenja i bavljenje tjelesnom aktivnošću s ciljem očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja.


Proces izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule, započeo je još 2014. godine ispitivanjem potreba mladih u gradu Puli. Projekt izrade prvog strateškog dokumenta za mlade prijavljen je 2015. godine na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nakon jednogodišnjih aktivnosti u sklopu izrade Lokalnog programa za mlade, radionica i fokus grupa s mladima, sastanaka radnih skupina i sastanaka donositelja odluka s mladima, izrađen je nacrt Lokalnog programa za mlade Grada Pule koji će biti na dnevnom redu Gradskog vijeća Grada Pule u prosincu.

U procesu izrade Lokalnog programa, sudjelovao je veliki broj mladih, udruga, srednjih škola, institucija i ustanova s područja grada. Značajnu ulogu i izradi strateškog dokumenta za mlade imale su Udruge mladih i ALUMNI FET sa Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli te Udruga ZUM – Info centar za mlade Pula, koji su proveli glavninu aktivnosti u suradnji s mladima i Gradom Pula-Pola.

Nacrt Lokalnog programa za mlade Grada Pule moguće je pronaći na web stranicama Grada Pule. Za sve dodatne upite, možete nazvati na telefon 371-913, svakim radnim danom od 8 do 15:30 sati.