Popis zakona i ostalih propisa

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Pule

 1. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (NN155/02, 80/10)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01,60/01,129/05,109/07,36/09,150/11 i144/12, 19/13, 137/15, 123/15, 123/17)
 3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN86/2006,125/2006,16/2007,46/2010,145/2010,37/2013,44/201345/2013, 110/15)
 4. Zakon o lokalnim izborima (NN144/12, 121/16)
 5. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 27/1348/13, 96/16)
 6. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN26/1112/1248/13, 48/13)
 7. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN25/13, 85/15)
 8. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN86/08 ,61/11, 4/18)
 9. Zakon  o radu (NN93/14)
 10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN28/10)
 11. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN91/96,68/98,137/99,22/00,73/00, 129/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09,153/09 i143/12)
 12. Zakon o izvlaštenju (NN74/14)
 13. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN,92/99,39/99, 42/99,43/00,131/00,27/01, 34/01,65/01,118/01,80/02 i81/02, 93/15, 70/16)
 14. Zakon obveznim odnosima ( NN35/05 i41/08, 78/15)
 15. Zakon o trgovačkim društvima (111/93,34/99,121/99, 52/00,118/03,107/07,146/08,137/ 09,125/11, 152/11,111/12,68/13, 110/15)
 16. Zakon o općem upravnom postupku (NN47/09)
 17. Ovršni zakon (NN112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
 18. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08),
 19. Zakon o proračunu (NN87/08 i136/12, 15/15)
   a. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 102/17)
   b. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/1593/15135/152/17 i 28/17)
   c. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13)
   d. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
 20. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN139/10, 19/14)a. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11106/12130/1319/15 i 119/15)
 21. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 22. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (NN141/06)
  a. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (NN96/13)
 23. Opći porezni zakon (NN 115/16)
 24. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN55/13)
 25. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97 i107/07, 94/13)
 26. Zakon o savjetima mladih (NN23/07, 41/14)
 27. Zakon o najmu stanova  (NN91/96 i101/98)
 28. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN109/01,82/04, 76/07,38/09,86/12 i7/13)
 29. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (NN br.125/11, 64/15),
 30. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN92/10)
 31. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN16/07 i124/10, 56/13, 121/16)
 32. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16),
 33. Zakon o vatrogastvu (NN106/99,117/01, 36/02,96/03, 139/04,174/04,38/09 i87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12 i16/12),
 34. Zakon o sportu (NN71/06,124/10,124/11 i86/12, 94/13, 85/15, 19/16),
 35. Zakon o tehničkoj kulturi (NN76/93,11/94 i38/09)
 36. Zakon o socijalnoj skrbi (NN157/13, 152/14, 99/15, 52/16),
 37. Zakon o Hrvatskom Crvenom Križu (NN 71/10)
 38. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03 - pročišćeni tekst,82/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11 i144/12)
  a. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN136/06,135/10,14/11 i55/12)
  b. podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN100/12)
 39. Zakon o koncesijama (NN143/2012)
 40. Zakon o javnoj nabavi (NN90/11 i83/13)
 41. Zakon o vodama  (NN153/09, 63/11,130/11 i81/13)
 42. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN153/09 i56/13)
 43. Prekršajni zakon (NN107/07)
 44. Zakon o cestama (NN84/11,22/13 i54/13)
  a. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN33/05,64/05,155/05 i14/11)
  b. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (NN87/02)
 45. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN82/13)
 46. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN67/08,48/10,74/11 i80/13)
 47. Zakon o otpadu (NN178/04,111/06,60/08,87/09 i _/13) 
 48. Zakon o zaštiti okoliša  (NN 80/13)
 49. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,151/03,157/03,87/09,88/10,61/11,25/12 i136/12)
 50. Zakon o trgovini (NN 87/08,116/08, 76/09,114/11 i68/13)
 51. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN158/03, 100/04,141/06 i38/09)
  a. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN36/04 i63/09)
 52. Zakon o grobljima (NN19/98 i50/12)
 53. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 54. Zakon o zaštiti i spašavanju (NN174/04,79/07,38/09 i127/10)
 55. Zakon o zaštiti od buke (NN30/09 i55/13)
 56. Zakon o prostornom uređenju i gradnji  (NN76/07,38/09,55/11,90/11 i50/12)
  a. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN21/09,57/10,126/10,48/11,81/12 i68/13)
 57. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN86/12)
  a. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN98/12)
 58. Zakon o energiji (NN120/12)
 59. Zakon o zaštiti potrošača (NN79/07,125/07,79/09,89/09,78/12 i56/13)
 60. Zakon o naseljima (NN 54/88.)
 61. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN106/98,39/04,45/04)
 62. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku i /ili građevinsku dozvolu (NN116/07,56/11)
 63. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN21/09,57/10,126/10,48/11)
 64. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN151/05,61/07)
 65. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86)
 66. Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (NN2/91)
 67. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN69/09,128/10)
 68. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN152/08,49/11)
 69. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN118/09)
 70. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN73/97)
 71. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN38/08)
 72. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94,55/94,142/03)
 73. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN56/12,61/12)
 74. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN8/06)
 75. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN100/99)
 76. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN62/94,32/97)
 77. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN108/95,56/10)
 78. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN64/08,67/09)
 79. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN114/08)
 80. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN152/08, 25/09, 153/09,21/10, 90/10,124/10, 39/11, 61/11)
 81. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN53/10)
 82. Zakon o zaštiti zraka (NN130/11)
 83. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN87/10)
 84. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110/01)
 85. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN119/07)
 86. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN119/07,39/11)
 87. Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja ITD (NN94/07,79/08)
 88. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (NN72/08)
 89. Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN50/95)
 90. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN80/11)
 91. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN73/13,99/13,148/13,152/13,143/14,115/16)
   a. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17)
 92. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 134/14 i 115/16)
 93. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 94. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 95. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN79/13,85/13,160/13,35/14,157/14,130/15,1/17,41/17,128/17)
 96. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN153/13)
 97. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16101/17)

 98. Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (NN 72/13)