Javni poziv 7/19 - Hidrobaza Pula, k.o. Štinjan

PODIJELI
17 / 06 / 2019

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/19-04/182, URBROJ: 50301-26/24-19-2, od 23. svibnja 2019. godine i Zaključka Gradskog vijeća Grada Pule , KLASA: 022-05/18-01/156, URBROJ: 2168/01-03-06-00-0247-19-10 od 5. lipnja 2019. Ministarstvo državne imovine objavljuje

JAVNI POZIV br. 7/19

za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja na česticama zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada Pule u k.o. Štinjan-nova radi izgradnje zone turističke namjene (hoteli, vile i/ili kampovi), ukupno 1.200 kreveta s 4 zvjezdice na području Hidrobaze u Gradu Puli

PREDMET JAVNOG POZIVA

Osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada Pule u k.o. Štinjan–Nova radi izgradnje zone turističke namjene na području Hidrobaze na ukupnoj  površini od 281.986 m² zemljišta planske namjene T1,T2,T3 i R2 s početnom cijenom naknade za osnivanje prava građenja od 2.318.000,00 kuna godišnje.

Zona ugostiteljsko-turističke namjene planske oznake T1,T2, T3 planirana je na površini od 164.181 m² za izgradnju hotela, vila i/ili kampova i pratećih sadržaja, a na površini od 117.805 m² planske namjene (R2), planirana je zona ostale rekreacije, sve u skladu s Urbanističkim planom uređenja „Štinjan“ (Službene novine Grada Pule“, 11/15).

Cjelovit tekst Javnog poziva sa svim detaljima i uvjetima, objavljen je na stranici: Ministarstva državne imovine, Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Grada Pule i Hrvatske gospodarske komore

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:  30. kolovoza 2019. do 12:00 sati

JAVNO OTVARANJE PONUDA: 30. kolovoza 2019. u  12:00 sati

Informacije putem e-pošte: projekt.hidrobaza@midim.hr

 

Detalji u privitku.