Često postavljana pitanja

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

 • Gdje mogu vidjeti koji su važeći prostorni planovi grada?

  Donošenjem prostornih planova stvaraju se preduvjeti daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada. Na sljedećem linku dostupne su informacije o prostornim planovima Grada Pule na snazi i u izradi http://www.pula.hr/uprava/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-prostorno-uredenje-komunalni-sustav-i-imovinu/prostorni-planovi/

 • Na koji način Grad Pula dodjeljuje gradske stanove u najam?

  Grad Pula dodjeljuje gradske stanove u najam prema Listi prvenstva za dodjelu stanova u najam, koja se utvrđuje svake četiri godine. Nužni prilozi zahtjevu, kao i sam postupak utvrđivanja Liste prvenstva i dodjele stanova u najam propisani su Odlukom o davanju stanova u najam (Službene novine Grada Pule 4/09 i 16/09).

 • Na koji način Grad Pula dodjeljuje poslovne prostore u zakup?

  Grad Pula daje gradske poslovne prostore u zakup temeljem prethodno provedenog javnog natječaja za prikupljanje ponuda, koji se u pravilu provodi usmenim nadmetanjem. Opći uvjeti za sudjelovanje na javnom natječaju i sklapanje ugovora o zakupu propisani su Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule 3/97, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03) , dok su posebni uvjeti propisani pojedinačnim Odlukama o raspisivanju natječaja, koje se objavljuju u dnevnom tisku, oglasnoj ploči nadležnog upravnog odjela i web stranici Grada Pule.

 • Koja je procedura za otkup nekretnine u vlasništvu Grada Pule?

  Grad Pula  izlaže prodaji gradske nekretnine temeljem prethodno provedenog javnog natječaja za prikupljanje ponuda, koji se u pravilu provodi usmenim nadmetanjem. Opći uvjeti za sudjelovanje na javnom natječaju i sklapanje ugovora o zakupu propisani su Odlukom o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanje u zakup građevinskog zemljišta (Službene novine Grada Pule 2/97, 6/98 i 2/99) , dok su posebni uvjeti propisani pojedinačnim Odlukama o raspisivanju natječaja, koje se objavljuju u dnevnom tisku, oglasnoj ploči nadležnog upravnog odjela i web stranici Grada Pule.

 • Što se financira iz komunalne naknade?

  Komunalna naknada je prihod Grada Pula-Pola namijenjen financiranju obavljanja  komunalnih djelatnosti (odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta) i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

 • Kome mogu prijaviti oštećenja prometnica i ostalim gradskim prometnicama?

  Oštećenja na gradskim prometnicama, objektima javne rasvjete, stanje javnih gradskih površina može se prijaviti u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Pododsjek za održavanje i promet. Staviti link na adresar UO za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu