Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu veljači 2021. godine

PODIJELI
01 / 03 / 2021
 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje zemljišta/urbanih vrtova na lokaciji Gregovica
 2. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (I)
 3. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (II)
 4. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (III)
 5. Odluka o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva Fratarski d.o.o. Pula za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja
 6. Odluka o prihvatu ponuda i zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 7. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine (stanovi)
 8. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 9. Odluka o kupnji zemljišta – odvojak s Medulinske ceste
 10. Odluka o kupnji zemljišta – odvojak s Medulinske ceste
 11. Odluka o kupnji zemljišta – odvojak sa Šišanske ceste
 12. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br. 4
 13. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi fekalne odvodnje dijela ulice Croazia
 14. Odluka o osnivanju služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi sanitarne odvodnje Ulice Fižela i dijela Revelanteove ulice
 15. Odluka o osnivanju služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi sanitarne odvodnje Ceste Prekomorskih brigada
 16. Odluka o osnivanju služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN kabelski priključak za susretno postrojenje Edukativni centar
 17. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN priključak za TS 10(20)/0,4 kV Valovine 2 i pripadajuća NN mreža
 18. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN priključak za TS 10(20)/0,4 Rendinelica, TS 10(20)/0,4 kV Rendinelica i pripadajuća NN mreža
 19. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele sredstava za dodjelu potpora malih vrijednosti iz Proračuna Grada Pule za 2021. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola
 20. Odluka o imenovanju povjerenstava za ocjenjivanje prijava podnesenih po Javnom pozivu za dodjelu potpora malih vrijednosti iz proračuna Grada Pule za 2021. godinu namijenjenih financiranju manjih projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula-Pola
 21. Odluka o imenovanju koordinatora za popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2020.
 22. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Pule za stručno povjerenstvo za provedbu postupka nabave novih tehnologija i poslovnih procesa koji će provesti Ustanova Zaštitna radionica Tekop Nova Pula – Officina per la tutela Tekop Nova Pola
 23. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi Stoja Pula
 24. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi Šijana Pula
 25. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Pule za 2021. godinu
 26. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Pula, Flanatička br. 19
 27. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2021. godinu (Br. 2.)
 28. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u 2020. godini
 29. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec siječanj 2021. godine
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta
 31. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova Pula – Officina per la tutela Tekop Nova Pola
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o produljenju važenja Kulturne strategije Grada Pule 2014. – 2020.
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o produljenju važenja Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.
 34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2021. godinu
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava komunalnoj tvrtki Pula Herculanea d.o.o Pula u cilju nabave polupodzemnih spremnika za otpad
 38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Luka Pula d.o.o. Pula
 39. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine – sanitarna odvodnja u Ulici Prekomorskih brigada
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu dara i sklapanju Ugovora o darovanju
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.č. 5059/64 k.o. Pula
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu