Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu listopadu 2021. godine

PODIJELI
08 / 10 / 2021
 1. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli priznanja – Mikela Ristoski
 2. Odluka o dodjeli priznanja – Danial Temim
 3. Odluka o osnivanju partnerskog vijeća urbanog područja Pula
 4. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Dođi u grad! Vieni in citta'!)
 5. Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“
 6. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali svijet“
 7. Zaključak o poništenju natječaja za izbor članova kandidatkinja i kandidata za članove upravnog vijeća u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Pula, Koparska 31a
 8. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za izbor kandidatkinja i kandidata za predsjednika i članove upravnog vijeća u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Pula, Koparska 31a i imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja
 9. Zaključka o poništenju Javnog natječaja za izbor kandidata za članove Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula, predstavnika osnivača
 10. Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za izbor kandidata za članove Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta – gradskog kazlišta Pula, predstavnika osnivača
 11. Zaključak o poništenju Javnog natječaja za izbor kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Pula Film Festivala, predstavnike osnivača
 12. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za izbor kandidata za predsjednika i članove Upravnog vijeća Pula Film Festivala predstavnike osnivača
 13. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu-usluga voditelja projekta uređenja kupališta Stoja
 14. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 3
 15. Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.
 16. Odluka o osnivanju radne skupine za provedbu aktivnosti radi unaprjeđenja sustava prostornog planiranja i uređenja na području Grada Pula-Pola
 17. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec rujan 2021. godine
 18. Odluka o ovlaštenju za davanje izjave u stečajnom postupku
 19. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe 
 20. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Flavijevska br. 14
 21. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade 10
 22. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade 16
 23. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 24. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za prećenje izvršenja ugovora (sanacija potpornog zida i zaštita dijela obale od erozije na Stoji)
 25. Odluka o prijenosu dugotrajne imovine – opreme Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda
 26. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi – usluge tehničke i tjelesne zaštite osoba i imovine
 27. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 28. Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
 29. Odluka o poništenju dijela Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 30. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenje ugovora o javnoj nabavi – projekt „KLIK“ Pula
 31. Odluka o imenovanju tima u provedbi projekta „KLIK - Pula - Centar za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“ u Gradu Pula-Pola
 32. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „KONCERT – ARCTIC MONKEYS“ u Amfiteatru
 33. Odluka o sufinanciranju adaptacije i opremanja Dnevnog boravka sa senzornom sobom za starije osobe s demencijom Doma za starije osobe Alfredo Štiglić – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola
 34. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 3
 35. Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja elektroenergetskog objekta SN kabel TS 10/0,4 kV Valkane – TS 10/0,4 kV Mornaričko groblje
 36. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja okvirnog sporazuma – održavanje semafora
 37. Odluka o izdavanju tabularne isprave
 38. Odluka o stavljanju van snage odluka o povjeravanju poslova upravljanja poslovnim zgradama
 39. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta NN mreža iz TS 10(20)/0,4 kV Epulonova
 40. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Varaždinska br. 15
 41. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Banovčeva br. 8
 42. Odluka o priznavanju statusa člana domaćinstva
 43. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja plinske mreže prirodnog plina u naseljima Monte Magno i Valdebek
 44. Odluka o kupnji zemljišta – Paduljski put
 45. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Veronska br. 7
 46. Odluka o kupnji zemljišta – uređenje šetnice između ulice Valdefora i autokampa Stoja – Zelenika
 47. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 28
 48. Odluka o izdavanju tabularne isprave
 49. Odluka o izdavanju tabularne isprave
 50. Odluka o davanju skloništa br. 34 u Puli na lokaciji Krležina 39 na uporabu u miru – Evanđeoska pentekostna crkva Hosana
 51. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 52. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 53. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali svijet“ (Sanja Krizman)
 54. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog tima u provedbi projekta „Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli“
 55. Odluka o raspisivanju 2. Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu Urbanih vrtova na Gregovici
 56. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 57. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 58. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu – obnova krova OŠ Tone Peruška Pula
 59. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe
 60. Odluka o prihvatu ponuda i zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 61. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za dodjelu stipendija Grada Pule
 62. Zaključak o otpisu potraživanja zbog brisanja trgovačkih društava iz sudskog registra
 63. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 64. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2021. godinu (Br. 10.)
 65. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području grada Pule
 66. Odluka o priznavanju statusa člana domaćinstva
 67. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o jednostavnoj nabavi – nabava i postava zamjenskih sprava za dječja igrališta
 68. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora - Usluga vođenja projekta tijekom radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta Kaštijun
 69. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora - Usluga tehničke pomoći u provedbi projekta – upravljanje projektom
 70. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje provedbe - Izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta Kaštijun u Puli
 71. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje provedbe - Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta Kaštijun u Puli
 72. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje provedbe - Usluga projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta Kaštijun u Puli
 73. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi – mitigacija radona u OŠ-SE Giuseppina Martinuzzi
 74. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 75. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija
 76. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća Grada Pule-Pola
 77. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta u Gradu Pula-Pola
 78. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana
 79. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora o nabavi – geodetske usluge za Ulicu Valmade i Ulicu Komunal
 80. Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2021. godini prema programu "Potpore Pula 2021"
 81. Poslovnik o radu Koordinacijskog vijeća urbanog područja Pula
 82. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2021. godine
 83. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Pula
 84. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu razrješenja i imenovanja članice Upravnog vijeća Zaštitne radionice – Officina per la tutela „Tekop Nova“ Pula-Pola
 85. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića – Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
 86. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
 87. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2021. godinu
 88. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina