Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu siječnju 2022. godine

PODIJELI
04 / 01 / 2022

U mjesecu siječnju 2022. godine Gradonačelnik Grada Pula – Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležnosti:

 1. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje Programa obnove pročelja građevina na području grada Pule
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola
 3. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2021. godine
 4. Odluka o davanju dijela nekretnine na uporabu SRD „Barakeri“ Pula
 5. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Štinjan
 6. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2021. godini Osnovnoj školi Kaštanjer Pula
 7. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2021. godini Osnovnoj školi Veli Vrh Pula
 8. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2021. godini Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 9. Odluka o prijenosu osnovnih sredstava Školi za odgoj i obrazovanje Pula u 2021. godini
 10. Odluka o prijenosu osnovnih sredstava Osnovnoj školi Veruda Pula u 2021. godini
 11. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području grada Pule za 2022. godinu
 12. Provedbeni plan obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području grada Pule za 2022. godinu
 13. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2022. godini
 14. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – hitna sanacija potpornog zida na kupalištu „Havajska plaža“ u turističkom naselju Verudela Pula
 15. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule-Pola za 2022. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule – Pola u 2022. godini
 16. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje Amfiteatra za snimanje reklamnog spota
 17. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Javne vatrogasne postrojbe Pula u 2022. godini
 18. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – izvođenje radova javne rasvjete parka ispred Katedrale
 19. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora – usluga korištenja računalne aplikacije „e-jednostavna nabava“ za razdoblje od 12 mjeseci
 20. Odluka o dodjeli potpore temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule za razdoblje od 2021. do 2023. godine
 21. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 22. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2021. godini Osnovnoj školi Vidikovac Pula
 23. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2021. godini Osnovnoj školi Tone Peruška Pula
 24. Odluka o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2021. godini Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 25. Plan prijma u službu u upravnim tijelima Grada Pula-Pola za 2022. godinu (kratkoročni plan)
 26. Izmjena Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata
 27. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
 28. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“
 29. Odluka o donaciji knjiga osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula-Pola u 2021. godini
 30. Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2021. godini Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 31. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2022. godinu (Br.1.)
 32. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule za prvih devet mjeseci 2021. godine
 33. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje 01.10. do 31.12.2021. godine
 34. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zaduženje za praćenje izvršenja ugovora za korištenje aplikacije „e-jednostavna nabava“
 35. Odluka o otkazu Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) Klasa: 371-02/13-01/298, Urbroj:2168/01-04-03-01-0358-13-4 od 29. listopada 2013. godine
 36. Odluka o dodjeli stana u najam
 37. Odluka o oročenju novčanih sredstava
 38. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora za uslugu licence za MS Exchange (za slanje i primanje elektroničke pošte)
 39. Odlukao davanju stana za službene potrebe na korištenje Općoj bolnici Pula 
 40. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu za suvlasnički dio stana 
 41. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora za uslugu tehničke pomoći i pripremi dokumentacije za realizaciju projekta energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području grada Pule  
 42. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora za uslugu izrade projektne dokumentacije sanacije kolnika Arsenalske ulice
 43. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora za izvođenje radova na izgradnji parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice
 44. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu i osobe zadužene za praćenje izvršenja ugovora za izvođenje radova javne rasvjete dijela Ulice Veruda
 45. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za jednostavnu nabavu provođenja projekta „Kontrola i suzbijanje populacije galebova klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdrvlje ljudi u 2022. godini“
 46. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje Amfiteatra za održavanje programa „Arena International Cup“
 47. Plan prijma o dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Pula-Pola za 2022. godinu (kratkoročni plan)
 48. Izmjena Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata