Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula- Pola u 2021.

PODIJELI
19 / 01 / 2021

Dana 19.01.2021.   Grad Pula-Pola raspisao je drugi po redu Javni poziv u okiviru Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2021. godinu.

Za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola 2021. osigurano je 33.024.091,00 kunu.
Po prvom Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2021. godinu,  temeljem Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih programa, obveza  i potpisanih Ugovora,  za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu za projekte, programe, manifestacije i aktivnosti  udruga, umjetničkih organizacija, ustanova u kulturi, samostalnih umjetnika, fizičkih osoba i  trgovačkih društava koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture raspoređeno je 24.537.885,00 kuna.
 Za nastavak financiranja višegodišnjih programa i nastavak pružanja trogodišnjih podrški institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada koje predstavljaju specifičan oblik pružanja financijske pomoći na trogodišnji rok, kojim se ciljano ulaže u organizacijski razvoj i stabilizaciju  registriranih udruga za 2021. godinu raspoređen  je iznos od 3.559.000,00 kuna.
 
Po drugom Pozivu za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2021. godini koji je raspisan 19.01.2021., planiran je iznos od 3.049.205,00 kuna.

Grad Pula-Pola poziva udruge, umjetničke organizacije i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama, aktivnostima udruga i ostalih neprofitnih organizacija  koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz  Javnog poziva.  Prioritetna područja; Kultura: dramska, filmska i scenska djelatnost, književno stvaralaštvo, knjižnična i nakladnička djelatnost, likovna i muzejsko - galerijska djelatnost, glazbena i glazbeno - scenska djelatnost, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturni amaterizam, Civilno društvo; projekti, programi, manifestacije, aktivnosti, koje se odnose na nacionalne zajednice i manjine,  vjerske zajednice, udruge proizašle iz rata i sindikalne organizacije.
 
Rok za podnošenje prijava je 31 dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 19.02.2021. godine. Rok za podnošenje prijava za pojedina prioritetna područja je do 15. prosinca 2021. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za tu namjenu.
 
Tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje  i ostala popratna dokumentacija   objavljeni su na službenim stranicama Grada Pule-Pola www.pula.hr u rubrici Rad gradske uprave/Natječaji i nadmetanja  http://www.pula.hr/hr/rad-gradske-uprave/natjecaji-i-nadmetanja/  te u rubrici  Upravni odjel za kulturu pod Dokumenti i izvješća http://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu/dokumenti-i-izvjesca/
Obavijest o objavi javnog poziva objavljena je  u dnevnom tisku, službenim stranicama Grada Pule-Pola, mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske a ista će se slati i mailom udrugama, umjetničkim organizacijama i ostalim neprofitnim organizacijama koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom pozivu.

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale nerpofine organizacije na području Grada Pule-Pola u 2021. godini