Informacija o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole određenih Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju aluminatnog cementa Calucem d.o.o. u Puli

PODIJELI
30 / 04 / 2021

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 16. stavak 1. i 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Informaciju o započinjanju postupka razmatranja uvjeta okolišne dozvole, određenih Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, za postojeće postrojenje za proizvodnju aluminatnog cementa Calucem d.o.o. Pula, sa sadržajem razmatranja (KLASA: UP/I 351-02/20-45/05, URBROJ: 517-03-1-3-1-21-11 od 15. veljače 2021. godine. i KLASA: UP/I 351-02/20-45/05, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-17 od 31. ožujka 2021. godine).

Operater Calucem d.o.o. Pula je ishodio Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/12-02/95, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-37) od 1. kolovoza 2014. godine. Rješenje je objavljeno na internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/okolisna-dozvola/okolisne-dozvole/5975). Razmatranje uvjeta okolišne dozvole provodi se zbog promjena u radu postojećeg postrojenja, koje uključuju izmjenu konstrukcije za ulaz materijala u peć, hlađenje ložišta peći, tehnike rekonstrukcije vatrostalnih obloga peći, selektiranje i korištenje samo termostabilnih sirovina, modifikacije gorionika te korištenje topline peći A za sušenje goriva (ugljena) za sve peći. Sukladno navedenim, promjenama doći će i do povećanja kapaciteta proizvodnje cementnog klinkera na 198 000 t/god. Zbog smanjenog učinka mljevenja cementnog klinkera planirano je i povećanje kapaciteta mlinova i usklađivanje istog s postignutim kapacitetom. Ne-tehnički sažetak stručne podloge za potrebe izmjene i dopune uvjeta okolišne dozvole objavljuje se uz ovu informaciju.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim stranicama nadležnog Ministarstva te dodatno na službenim stranicama Istarske županije i Grada Pule.

Očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku obavljati će se sukladno načinu kojim se javnost obavještava pozivom na uvid u nacrt rješenja. Očitovanja se mogu dostaviti pisanim putem na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (pozivom na KLASU: UP/I 351-02/20-45/05), sa naznakom „očitovanje na informaciju za postojeće postrojenje za proizvodnju aluminatnog cementa Calucem d.o.o. u Puli“,  ili elektroničikm putem na pisarnica@mingor.hr, te će u skladu s rokovima tijekom postupka, biti uzeta u obzir.

Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingor.gov.hr).