Odluka o prihvaćanju projekta "Dječje gradsko vijeće "Grada Pule

Na temelju članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br. 07/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 23. veljače 2012. godine, donosi

O D L U K U
o prihvaćanju projekta "Dječje gradsko vijeće" Grada Pule

Članak 1.

Prihvaća se projekt "Dječje gradsko vijeće" Grada Pule (u daljnjem tekstu: Projekt).

Članak 2.

Za realizaciju Projekta imenuje se Koordinacijski odbor u sastavu:

1. Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika

2. Elena Puh Belci, pomoćnica Pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti

3. Vinko Knez, pomoćnik Pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti

4. Ileana Zahtila Blašković, tajnica Društva naša djeca Pula

5. Dolores Višković Terzić, voditeljica Dječjeg foruma.

Članak 3.

Zadatak Koordinacijskog odbora je upravljanje Projektom i izrada prijedloga Statuta "Dječjeg gradskog vijeća" Grada Pule.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Projekta obavljat će upravni odjel Grada Pule u čijem su djelokrugu poslovi odgoja i obrazovanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u "Službenim novinama" Grada Pule.

Klasa: 602-01/12-01/5
Urbroj: 2168/01-05-02-0277-12-5
Pula, 23. veljače 2012.
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r.