Statut

Picture_22387_01.jpgStatut
Na temelju članka 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 07/09, 16/09 i 12/11) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Pule o prihvaćanju Projekta "Dječje gradsko vijeće" Grada Pule, Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2012. godine, donosi
 

S T A T U T
DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA
GRADA PULE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dječje gradsko vijeće Grada Pule (u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće) je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pule, koji se provodi uz sudjelovanje predstavnika svih osnovnih škola na području grada Pule budući je:

- škola mjesto od posebnog značaja za svu djecu,

- u školi je najlakše osigurati prikupljanje mišljenja I razmjenu iskustava i ideja između izabranih vijećnika I druge djece,

- uloga škole je usmjeravati i osposobljavati djecu za aktivno građanstvo.

Dječje gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu. Dječje gradsko vijeće upoznaje gradsku vlast sa problemima i predlaže rješenja od interesa za djecu. Projekt Dječje gradsko vijeće Grada Pule uključuje svu djecu od IV-VII razreda osnovne škole.
 

II. SASTAV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Dječje gradsko vijeće čine po dva (2) predstavnika svake osnovne škole na području grada Pule. Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u zgradi Dječjeg kreativnog centra Pula, Radićeva 22.
 

III. IZBOR VIJEĆNIKA

Članak 3.

U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati sve učenice i učenici osnovnih škola od IV-VII razreda. Kandidat koji se prijavljuje za vijećnika mora biti dobrog ili uzornog vladanja, koji nema izrečenu niti jednu od pedagoških mjera.
 

Članak 4.

Svaka osnovna škola bira po dva (2) predstavnika, u pravilu jednu (1) djevojčicu i jednog (1) dječaka. Izbori se provode na sljedeći način:

a) Gradonačelnik Grada Pule objavljuje datum i vrijeme izbora najmanje 45 dana prije dana održavanja izbora.

b) U roku od 8 dana od dana objave izbora organizira se u školama prezentacija Projekta Dječje gradsko vijeće za sve učenike i učenice koji sudjeluju u izborima.

c) U roku od 30 dana od dana objave izbora sve zainteresirane učenice i učenici dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi razredniku. Svaki razredni odjel mora imati najmanje jednog kandidata. Razrednici dostavljaju kandidature Koordinatorima na razini škole koji Liste kandidata objavljuju na oglasnoj ploči u predvorju školskih zgrada.

d) Predizborna kampanja počinje teći dan nakon objave liste kandidata i traje do dana koji prethodi danu izbora.

e) Ravnatelj škole donosi odluku o imenovanu Izborne komisije koju čine tri (3) učenika.

f) Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća biraju se tajnim glasovanjem uz prisutstvo Ravnatelja koji jamči pravilnost izbora. Rezultati glasovanja unose se u zapisnik koji potpisuju članovi Izborne komisije i Ravnatelj.

g) U slučaju istog broja glasova dvoje ili više kandidata, izbori se ponavljaju između tih kandidata, neposredno nakon prebrojavanja glasova.

h) Po završenom glasovanju, zapisnici o glasovanju dostavljaju se nadležnom Upravnom odjelu Grada Pule koji u roku od 72 sata objavljuje rezultate izbora u dnevnom tisku, na web stranicama Grada Pule i na oglasnim pločama škola.

i) Materijal za izbore (informativni letci, upute za provedbu izbora, obrasce za kandidaturu, glasačke listiće i zapisnik o glasovanju) osigurava nadležni Upravni odjel Grada Pule.

j) Sve potrebne uvjete (prostor, vrijeme) za provođenje izbora osiguravaju škole.
 

IV. KONSTITUIRANJE DJEČJEG GRADSKOG

VIJEĆA

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva Gradonačelnik Grada Pule u roku od petnaest (15) dana od dana objave rezultata izbora.
 

V. PREDSJEDAVAJUĆI DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 6.

Predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća (odrasla osoba) imenuje Gradonačelnik, na prijedlog Koordinacijskog odbora. Predsjedavajući Dječjeg gradskog vijeća:

a) saziva sjednice Dječjeg gradskog vijeća,

b) proziva vijećnike,

c) u dogovoru s Dječjim gradonačelnikom predlaže dnevni red i vodi sjednicu,

d) modelira raspravu,

e) osigurava rad sukladno Statutu

f) vodi zapisnik.
 

VI. DJEČJI GRADONAČELNIK

Članak 7.


Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća podnose pisanu kandidaturu za funkciju Dječjeg gradonačelnika Predsjedavajućem Dječjeg gradskog vijeća u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata izbora.

Dječjeg gradonačelnika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća tajnim glasovanjem. Za funkciju Dječjeg gradonačelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, ponavlja se izbor između tih kandidata na istoj sjednici. Dječji gradonačelnik iz redova vijećnika dječjeg gradskog vijeća bira svog zamjenika.
 

Članak 8.

Dječji gradonačelnik predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na manifestacijama Grada Pule. Ako Dječji gradonačelnik neopravdano ne prisustvuje na dvije uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (edukativne radionica, rad na odabranom projektu, prikupljanje mišljenja i prijedloga i promotivne aktivnosti) svaki vijećnik Dječjeg gradskog vijeća može predložiti da se raspravi o odgovornosti Dječjeg gradonačelnika i pokrenuti pitanje njegova razrješenja. Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju Dječjeg gradonačelnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je na izborima za Dječjeg gradonačelnika dobio drugi najveći broj glasova.
 

VII. MANDAT VIJEĆNIKA

Članak 9.

Mandat vijećnika Dječjeg gradskog vijeća je jedna godina.

Članak 10.

Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća je obvezan sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća (edukativne radionice, rad na projektu, prikupljanje mišljenja i prijedloga, promotivne aktivnosti) . O temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća, vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge učenica i učenika svoje škole. Škole vijećniku osiguravaju uvjete i pomoć u izvršavanju njegovih obveza.

Ako vijećnik neopravdano ne prisustvuje na dvije uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (edukativne radionica, rad na odabranom projektu, prikupljanje mišljenja i prijedloga i promotivne aktivnosti) svaki vijećnik ili škola u kojem je izabran mogu predložiti da se raspravi o njegovoj odgovornosti i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju vijećnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je u školi na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio treći najveći broj glasova.

Mandat izabranog vijećnika Dječjeg gradskog vijeća traje do isteka mandata tog saziva. U slučaju izricanja pedagoške mjere u osnovnoj školi vijećnik se razrješuje dužnosti, te ga na toj funkciji zamjenjuje kandidat koji je u školi na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio treći najveći broj glasova.
 

VIII. DJELOKRUG RADA

Članak 11.

Dječje gradsko vijeće se informira i izjašnjava o važnim dokumentima Grada Pule:

a) proračunu Grada Pule,

b) urbanističkim planovima,

c) programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sporta, kulture i slobodnog vremena i

d) planovima i programima uređenja zelenih površina i sportsko rekreacijskih područja

Dječje gradsko vijeće donosi svoje mišljenje na temelju materijala koji pripremaju tijela gradske uprave.

Mišljenje Dječjeg gradskog vijeća se u pisanoj formi dostavlja Gradonačelniku.

Članak 12.

Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno, na prijedlog djece i škola raspravljati i iznositi prijedloge o slijedećim pitanjima:

a) potrebama djece i mladih,

b) radu gradskih ustanova i poduzeća s aspekta interesa djece,

c) kapitalnim projektima od značaja za cijelu zajednicu,

d) planovima razvoja školstva,

e) programima izvannastavnih aktivnosti i

f) programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i Gradu.

Mišljenja i prijedlozi se dostavljaju nadležnim tijelima gradske uprave, koja su ih dužna razmotriti i o zaključcima pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće i Gradonačelnika.

Članak 13.

Dječje gradsko vijeće samostalno odlučuje o rasporedu proračuna Dječjeg gradskog vijeća koji se osigurava u Proračunu Grada Pule.
 

Članak 14.

Dječje gradsko vijeće surađuje s istim ili sličnim tijelima drugih jedinica lokalne ili regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

IX. NAČIN RADA

Članak 15.

Dječje gradsko vijeće održava sjednice najmanje jednom u tromjesečju.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća saziva Dječji Gradonačelnik.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća sazivaju se pisanim putem.

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici, dostavljaju se vijećnicima petnaest (15) dana prije održavanja sjednice. Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.

Dječje gradsko vijeće se izjašnjava o prijedlozima javno, odnosno dizanjem ruku.

Prijedlog dnevnog reda sjednice utvrđuju predsjedavajući i Dječji gradonačelnik.
 

Članak 16.


O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik se u roku od 8 dana dostavlja Gradonačelniku Grada Pule i Pročelniku nadležnog Upravnog odjela Grada.
 

Članak 17.

Komunikaciju između Dječjeg gradskog vijeća i tijela gradske vlasti osigurava se prisustvom gradonačelnika Grada Pule ili predsjednika Gradskog vijeća Grada Pule na sjednicama Dječjeg gradskog vijeća. U slučaju spriječenosti gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća imenuju osobe koje će umjesto njih prisustvovati sjednici.

Članak 18.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća su javne.

O radu Dječjeg gradskog vijeća javnost se obavještava putem dnevnog tiska, web stranica Grada Pule i oglasnih ploča u školama.

X. SREDSTVA ZA RAD

Članak 19.

Program rada i financijski plan utvrđuje Koordinacijskii odbor Projekta na prijedlog Dječjeg Gradskog vijeća. Program rada sadrži popis aktivnosti (edukacija o dječjim pravima, edukacija o načinu organizacije i funkcioniranju Grada Pule, rad na odabranim projektima - po izboru Dječjeg gradskog vijeća, sjednice, promotivne aktivnosti, studijska putovanja) s navedenim nositeljima i rokovima izvršenja. Financijska sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Pule. Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu za svoj rad.
 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Prvi saziv Dječjeg gradskog vijeća čine po dva (2) učenika osnovnih škola na području grada Pule koje je predložilo učeničko vijeće škole. Mandat vijećnika prvog saziva traje do konstituirajuće sjednice Dječjeg gradskog vijeća sazvane po odredbama ovog statuta.

Članak 21.

Ovaj Statut stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama" Grada Pule.

Klasa: 602-01/12-01/6
Urbroj: 2168/01-05-02-0277-12-11
Pula, 19. lipnja 2012.
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE
PREDSJEDNIK
Denis Martinčić, v.r.