Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu

Arena uslikana iz zraka
Kontakt:

Grad Pula
Upravni odjel za financije i opću upravu
Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu
Forum 2, 52100 Pula
tel: 052/371 924
fax: 052/211 939
 
 
 
 

U Odsjeku za mjesnu i manjinsku samoupravu obavlja:  


  • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
  • poslove ostvarivanja prava nacionalnih manjina,
  • poslove mjesne samouprave,
  • poslove u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju.