JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PULE-POLA ZA 2023. GODINU


Grad Pula-Pola, Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva dana 29.09.2022. godine objavio je

JAVNI POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2023. godinu

 

Prijave na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola od sada se  dostavljaju isključivo u elektroničkom obliku putem e-prijavnice  (elektronički sustav prijavljivanja), bez potrebe podnošenja i slanja prijavnice i dokumenata u papirnatom obliku (osim u iznimnim slučajevima na zahtjev Grada), a što će uvelike olakšati prijavu svim prijaviteljima kojima je  osigurana i  korisnička podrška tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice. 

Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno  registrirati.

Registracija novih korisnika vrši se jednokratno.

Pristupanje e-prijavnicama moguće isključivo  s korisničkim imenom i lozinkom. Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

Registracijanovih korisnika vrši se na slijedećoj poveznici

E-prijavnice nalaze se na slijedećoj poveznici

Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva Grada Pule-Pola svim prijaviteljima na Javni poziv osigurao je  korisničku podrška tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice (tehnička podrška). 

TEHNIČKA  PODRŠKA prijaviteljima  bit će dostupna od 29.09.2022. od 15:00 sati pa sve do 30.10.2022.

SVA OSTALA PITANJA KOJA VEZANA ZA OVAJ JAVNI POZIV mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu PJP@PULA.HR do 25.10. 2022. godine.

 

KONTAKT

TEHNIČKA PODRŠKA pri korištenju sustava e-prijave

podrska@som-system.com

PITANJA VEZANA ZA JAVNI POZIV

PJP@PULA.HR

 

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Pule-Pola jesu kulturne djelatnosti, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Pulu-Pola, a dodjeljuju se na temelju provedenog Javnog poziva.

Od interesa za Grad Pulu-Pola smatrat će se aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovne djelatnosti prijavitelja. 

Cilj ovog Poziva jest utvrđivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2023. godinu,  pružanje potpore projektima, programima,  manifestacijama i aktivnostima u kulturi koje pridonose unaprjeđenju stanja u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, razvoju kulturnih djelatnosti te zadovoljavanju javnih potreba  stanovništva u području kulture.

Financijska sredstva koje Grad dodjeljuje putem ovog Javnog poziva odnose se na jednogodišnje financijske podrške programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se Poziv raspisuje (2023. godina), s rokom provedbe do 31.12.2023. godine.

Prihvaćeni programi financirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Pule-Pola za 2023. godinu.

 

Rok za podnošenje prijava je 31 dan od dana objave Javnog poziva. Prijave se podnose u razdoblju

od 29.09.2022. od 15:00 sati do 30.10.2022. godine do 17:00 sati.

 

Prijava se smatra predanom tek kada je prijavitelj u elektroničkom sustavu prijavljivanja (e-prijavnica) odabrao opciju Pošalji prijavnicu i povratno primio automatski odgovor o zaprimljenoj prijavi.

Rok za podnošenje prijava za logističku potporu i pojedina prioritetna područja  7., 8., 9., 10. iz članka 3. ovog Poziva  je do  1. prosinca 2023. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za te namjene. U trenutku iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola objavit će se Obavijest o zatvaranju Javnog poziva u tom dijelu.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga, u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  („Narodne novine“ br. 83/22), ODLUKOM O KRITERIJIMA ZA STRUČNO VREDNOVANJE PROGRAMA I PROJEKTA PRIJAVLJENIH NA JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PULE-POLA ZA 2023. GODINU, KLASA: 611-01/22-01/206, URBROJ: 2163-7-07-01-0412-22-2,  te  ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika, provest će Kulturna vijeća Grada Pule-Pola i Povjerenstva:

R.BR. PRIORITETNOG PODRUČJA

 

PRIORITETNO PODRUČJE

 

KULTURNO VIJEĆE

1.

 SCENSKA, DRAMSKA I FILMSKA UMJETNOST

Kulturno vijeće za scensku, dramsku i filmsku umjetnost

2.

KNJIŽEVNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST

Kulturno vijeće za knjigu i nakladništvo

3.

LIKOVNA UMJETNOST I MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST

Kulturno vijeće za likovnu umjetnost

4.

GLAZBENA I GLAZBENO - SCENSKA UMJETNOST

Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti

5.

ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA

Kulturno vijeće za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

6.

INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse

7.

KULTURA MLADIH I ZA MLADE

Povjerenstvo za Kulturu mladih

8.

MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga za područje Međunarodna kulturna suradnja provode Kulturna vijeća, ovisno o kulturnoj djelatnosti u koju prijavljeni prijedlog pripada

9.

KULTURNI AMATERIZAM

Povjerenstvo za Kulturu zajednice i Kulturni amaterizam

10.

KULTURA ZAJEDNICE

Povjerenstvo za Kulturu zajednice i Kulturni amaterizam

Povjerenstva, sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  („Narodne novine“ br. 83/22), čine imenovani članovi Kulturnih vijeća.

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga za područje Međunarodna kulturna suradnja provode Kulturna vijeća, ovisno o kulturnoj djelatnosti u koju prijavljeni prijedlog pripada.

OPĆI I POSEBNI KRITERIJI ZA STRUČNO VREDNOVANJE 

programa i projekta prijavljenih na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi grada pule-pola za 2023. godinu UTVRĐENI SU Odlukom o kriterijima za stručno vrednovanje programa i projekata prijavljenih na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2023. godinu, koja je sastavni dio ovog Javnog poziva. 

Kriteriji za vrednovanje programa i projekta prijavljenih na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2023. godinu podijeljeni su na opće i posebne kriterije.

Opći kriteriji za stručno vrednovanje utvrđuju se kao zajednički parametri koje trebaju ispunjavati predloženi programi i projekti u svim djelatnostima kulture. Opće kriterije za stručno vrednovanje  programa i projekata  primjenjuju sva Kulturna vijeća i Povjerenstva Grada Pule-Pola.

Posebni kriteriji  za stručno vrednovanje  utvrđuju se za svaku pojedinu kulturnu djelatnost.

Posebni kriteriji iskazuju specifičnosti koje trebaju ispunjavati programi za pojedine djelatnosti kulture.

Javnost rada Kulturnih vijeća i Povjerenstva

Javnost rada Kulturnih vijeća i Povjerenstva ostvaruje se objavljivanjem zapisnika o radu Kulturnih vijeća i Povjerenstava na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola.

Zapisnici sa sjednica Kulturnih vijeća i Povjerenstava za vrednovanje prijavljenih programa/projekata na ovaj Poziv objavit će se zajedno sa Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za 2023. godinu na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola, na slijedećoj poveznici:

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/javni-pozivi-upravnog-odjela-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustv/

Popis predsjednika i članova  Kulturnih vijeća i povjerenstava nalazi se u prilogu ovog teksta. 

ODLUKA O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Sukladno  čl. 22. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  („Narodne novine“ br. 83/22) u jpostupku vrednovanja podnesenih prijava na Javni poziv, Kulturna vijeća i Povjerenstva, svako u svom djelokrugu, dostavlja davatelju financijskih sredstava svoj prijedlog programa, projekata, manifestacija i aktivnosti koje predlažu za uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola, s prijedlogom iznosa financijskih potpora u skladu s mogućnostima proračuna. 

Na temelju prijedloga Kulturnih vijeća i Povjerenstva, uzimajući u obzir sve utvrđene činjenice i mogućnosti Proračuna Gradonačelnik donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2023. godinu. 

Raspored sredstava na pojedine nositelje programa/projekata utvrdit će se Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule-Pola za 2023. godinu.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava, donijet će se,  sukladno planiranome,  najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja Proračuna Grada Pule-Pola za 2023. godinu.

Sukladno čl. 28. st. 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  („Narodne novine“ br. 83/22) Odluka o dodjeli financijskih sredstava  dostavlja se  javnom objavom na mrežnoj stranici davatelja financijskih sredstava. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava objavit će se na mrežnoj stranici Grada Pule-Pola na slijedećoj poveznici 

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/javni-pozivi-upravnog-odjela-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustv/

Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva na temelju Odluke o dodjeli financijskih sredstava sklopit će se  Ugovor o financiranju najkasnije u roku od 20 dana od dana donošenja Odluke o financiranju, planirano u siječnju 2023.

Ugovor o financiranju obvezno sadrži iznos odobrenih financijskih sredstava, dinamika isplate odobrenih sredstava, način kontrole namjenskog korištenja sredstava,  vrijeme realizacije programa/projekta  te ostale obveze davatelja i obveze korisnika financijskih sredstava.

Prije potpisivanja Ugovora, od prijavitelja koji ostvaruju pravo na financijsku potporu,  Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva zatražit će dostavu:

  • revidiranog financijskog plana utroška sredstava (usklađeni troškovnik prijavljenog projekta/programa sa odobrenim iznosom),
  • dodatnu dokumentaciju koju utvrdi nadležni Odjel.

Sastavni dio Poziva su:.