Upravni odjel za kulturu

Pročelnica

Jasmina Nina Kamber
Adresa: Sergijevaca 2
Telefon: 052/371-911
E-mail: jasminanina.kamber@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za kulturu obavlja upravne i stručne poslove:

 • upravni i stručni poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u djelokrugu kulture za područja knjižnične i nakladničke, scenske, dramske, filmske, glazbene, muzejske, galerijske i likovne djelatnosti, kao i područja inovativnih kulturnih i umjetničkih praksi te kulturnog amaterizma
 • predlaže raspodjelu sredstava proračuna Grada za programe javnih potreba u kulturi i prati namjensko korištenje tih sredstava
 • prati rad u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula
 • prati i potiče rad udruga u kulturi
 • koordinira rad kulturnih vijeća i povjerenstva
 • koordinira pripreme kulturnih programa, manifestacija i projekata od interesa za Grad
 • daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada iz djelokruga Odjela
 • prati poslove iz djelokruga provedbe projekata zaštite i očuvanja nepokretne i pokretne kulturne baštine,
 • vodi brigu o objektima kulture, što obuhvaća poslove u vezi gospodarenja, planiranja tekućeg i investicijskog održavanja te nabave opreme
 • predlaganje i sudjelovanje u izradi strateških dokumenata kulturne politike Grada
 • obavlja poslove vezane uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoj civilnog društva: nacionalnih manjina, braniteljskih, antifašističkih, kao i poslove vezane uz financiranje aktivnosti sindikata, vjerskih zajednica i političkih stranaka.

U ovom se Odjelu obavljaju se i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Poveznice