Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu siječnju 2021. godine

PODIJELI
01 / 02 / 2021
 1. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (I)   
 2. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (II)  
 3. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (III)
 4. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (IV) 
 5. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (V) 
 6. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VI) 
 7. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VII)
 8. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VIII) 
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 10. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 11. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stanova
 12. Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu poslovnih prostora Grada Pule na uporabu udrugama
 13. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 1898/3 i k.č.br. 1898/4 obje k.o. Pula – dionica CESTE 4 Ulica Bože Gumpca – FAZA 7
 14. Odluka o davanju na uporabu u miru sklonište br. 77 na lokaciji Osječka ulica broj 10 u Puli
 15. Odluka o dodjeljivanju poslovnog prostora na uporabu i zaključivanje ugovora o uporabi poslovnog prostora – Društvo distrofičara Istre - Pula
 16. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Pule u 2021. godini
 17. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule-Pola u 2021. godini
 18. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju koordinatora za provedbu projekta „KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“ u Gradu Pula - Pola
 19. Odluka  osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta – zamjena 10 kv srednjenaponskog kabelskog voda kroz tunel Zerostrasse i NN mreža iz TS 10(20)/0,4 kV Arheološki muzej
 20. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Štinjan
 21. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog cjevovoda na području Ulice Fižela, Ulice Agnane i Revelanteove ulice
 22. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Grada Pule za 2021. godinu
 23. Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Pule za 2021. godinu
 24. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe
 25. Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe
 26. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe
 27. Zaključak o prihvaćanju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2021. godinu
 28. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2021. godinu (Br. 1.)
 29. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za predstečajni postupak
 30. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva Grada Pule za 2020. godinu
 31. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do prosinca 2020. godine
 32. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2020. godine
 33. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2020. godine
 34. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Savjeta potrošača javnih usluga Grada Pule
 35. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju tima za dospjela a nenaplaćena potraživanja Grada Pule
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“
 38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Pula
 39. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule-Pola u 2021. godini
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.č. 6313/2 k.o. Pula
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije Vatrogasnog centra Pula i prijenosu prava građenja u korist Javne vatrogasne postrojbe Pula
 43. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pula-Pola
 44. Zaključak o primanju na znanje prijedloga Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola