Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu prosincu 2020. godine

PODIJELI
11 / 01 / 2021
 1. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (I)
 2. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (II)
 3. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (III)
 4. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (IV)
 5. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (V)
 6. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VI)
 7. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VII)
 8. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VIII)
 9. Odluka o dodjeli bespovratnih potpora poduzetnicima koji udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva „POTPORE PULA 2020“
 10. Odluka o dopuni Odluke o dodjeli potpora od 23. prosinca 2020. godine
 11. Odluka o dodjeli potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule
 12. Odluka o dodjeli potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule (II)
 13. Odluka o sufinanciranju kamate za 2020. godinu po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pule-Pola
 14. Odluka o dodjeli sredstava dječjim vrtićima drugih osnivača
 15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava dječjim vrtićima drugih osnivača
 16. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2021. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu – Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 17. Odluka o javnom priznanju – Robert Klačar
 18. Odluka o dodjeli potpore projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta
 19. Odluka o dodjeljivanju poslovnog prostora na uporabu i zaključivanje ugovora o uporabi
 20. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trierska br. 5
 21. Odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu
 22. Odluka o dopuni Odluke o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Popisa nerazvrstanih cesta s identifikacijom
 24. Odluka o dodjeli stana u najam za službene potrebe
 25. Odluka o dodjeli stana u najam
 26. Odluka o dodjeli stana u najam
 27. Odluka o dodjeli stana u najam
 28. Odluka o utvrđivanju statusa člana domaćinstva
 29. Odluka o uređenju imovinskopravnih odnosa
 30. Odluka o uređenju imovinskopravnih odnosa (srednjetlačni i visokotlačni plinovod)
 31. Odluka o uređenju imovinskopravnih odnosa (srednjetlačni plinovod)
 32. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veli Vrh Pula
 33. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Stoja Pula
 34. Odluka o izmjenama Odluke za uključivanje pomoćnika u nastavi u Školi za odgoj i obrazovanje Pula
 35. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Pule za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata s područja socijalne skrbi, zdravstva i veterinarstva od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula – Pola
 36. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama u 2021. godini
 37. Odluka o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Pule za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula – Pola
 38. Odluka o prijenosu sredstava na račun pričuve Dječjeg kreativnog centra
 39. Odluka o prijenosu osnovnih sredstava OŠ Tone Peruška Pula
 40. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda na Paduljskom putu u Puli
 41. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnih cijevi u svrhu rekonstrukcije magistralnog cjevovoda i čvorišta Vidikovac
 42. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja vodoopskrbnih cjevovoda u ulici Monte Lesso
 43. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda – Ulica Croazia
 44. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN priključak za TS 10(20)/0,4 kV Kaštanjer 3, TS 10(20)/0,4 kV Kaštanjer 3 i pripadajuća NN mreža
 45. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta SN priključak za TS 10(20)/0,4 kV Pula City Mall 3, TS 10(20)/0,4 kV Pula City Mall 3 i pripadajuća NN mreža
 46. Odluka o zaključivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 4
 47. Odluka o davanju na uporabu u miru skloništa br. 78 na lokaciji Osječka ulica broj 8 u Puli
 48. Odluka o dodjeli stipendija u akademskoj godini 2020./2021.
 49. Odluka o prijenosu sredstava na račun pričuve Društvenog centra „Rojc“
 50. Zaključak o prihvatu zahtjeva za korištenje mjera pomoći poduzetnicima
 51. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“
 52. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 53. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture
 54. Zaključak o ovlaštenju za plakatiranje
 55. Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa – PRAGRANDE d.o.o.
 56. Zaključak o provedbi mjera za vrijeme posebnih okolnosti uzrokovanih koronavirusom COVID-19
 57. Zaključak o Izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2020. godinu (Br.11)
 58. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna 2020. Godine
 59. Zaključak o donošenju Revizije I. Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pula-Pola
 60. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama i površinama javne namjene na području Grada Pule
 61. Rješenje o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javna vatrogasne postrojbe Pula
 62. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec studeni 2020. godine
 63. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o kupoprodaji dionica
 64. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Pula-Pola
 65. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule-Pola
 66. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine, zone i djelatnosti u poslovnom prostoru Grada Pule-Pola
 67. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju zakupnine poslovnih prostora Grada Pule za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u prosincu 2020. godine
 68. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule-Pola u 2021. godinu
 69. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2020. godini Školi za odgoj i obrazovanje – Pula
 70. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2020. godinu
 71. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Istočna poslovna zona"
 72. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju X. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule