Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu ožujak 2021. godine

PODIJELI
06 / 04 / 2021
 1. Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 202 do 2023. godine
 2. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (I)  
 3. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (II)   
 4. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (III)  
 5. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (IV)  
 6. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (V)  
 7. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VI)  
 8. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VII)  
 9. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VIII)  
 10. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (IX)  
 11. Odluka o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u Istarskim domovima zdravlja na području Grada Pula-Pola u 2021. godini
 12. Odluka o davanju stana u najam
 13. Odluka o dodjeli stana u najam
 14. Odluka o dodjeli stana u najam
 15. Odluka o davanju stana u najam
 16. Odluka o davanju stana u najam
 17. Odluka o davanju stana u najam
 18. Odluka o zaključivanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom)
 19. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana
 20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i postupku sufinanciranja kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pule-Pola
 21. Odluka o kupnji zemljišta – istočni odvojak Mihovilovićeve ulice u Puli
 22. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 3772/347 i k.č.br. 3772/346 obje k.o. Pula – rekonstrukcija Ceste Prekomorskih brigada
 23. Odluka o kupnji zemljišta – ogranak s Ulice Lovrežica
 24. Odluka o ovlaštenju za sklapanje nagodbe u postupku izvlaštenja pred Istarskom županijom, upravnim odjelom za opću upravu i imovinsko-pravne odnose, odsjekom za imovinsko-pravne poslove i pravnu pomoć u predmetu Klasa:UP/I-943-04/20-01/1309
 25. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Istarska 32
 26. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Flanatička 19
 27. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Flanatička 10
 28. Odluka o dodjeljivanju zamjenskog poslovnog prostora na uporabu i zaključivanje ugovora o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10/III
 29. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Clerisseauova br. 3
 30. Odluka o stupanju u prava i obveze zakupnika poslovnog prostora u Puli, Istarska br. 18 i zaključivanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 31. Odluka o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 32. Odluka o davanju djela skloništa br. 38 u Puli, na lokaciji Negrijeva 5, na uporabu u miru
 33. Odluka o davanju djela skloništa br. 68 na lokaciji Koparska 33 u Puli, na uporabu u miru
 34. Odluka o davanju na uporabu u miru skloništa br. 69 na lokaciji Ulica 43. istarske divizije 12 u Puli
 35. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog cjevovoda u Puli, naselje Šikići
 36. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja vodovodne mreže u ulici Monte Lesso
 37. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja lokalne vodovodne mreže u Puli – Ulica Brist
 38. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja plinske mreže prirodnog plina u naseljima Monte Magno i Valdebek
 39. Odluka o donošenju Izvješća o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grad Pule za 2020. godinu
 40. Odluka o povjeravanju poslova organizacije gradskih manifestacija u 2021. godini
 41. Odluka o sufinanciranju djelatnosti Istarskog veleučilišta – Università Istriana di scienze applicate
 42. Odluka o zaključivanju sporazuma o suradnji u provedbi programa „RACHEM – osnivanje stambene zajednice“
 43. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu prijava podnesenih po raspisanom Javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama iz djelokruga poslova Upravnog odjela za kulturu
 44. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu
 45. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pula-Pola za 2021. godinu iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu
 46. Odluka o oročenju novčanih sredstava
 47. Zaključak o organiziranju manifestacije „CVIJET GRADU 2021“, u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i „cvjetnih blagdana“
 48. Zaključak o prihvaćanju inicijative za izradu i financiranje izrade IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 49. Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 50. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju Komisije za provedbu natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja, davanje u zakup građevinskog zemljišta i javnih površina
 51. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe -  Pula, Zagrebačka br. 1
 52. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Pula, Monte Magno 11 (I)
 53. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe – Pula, Monte Magno 11 (II)
 54. Zaključak o organiziranju manifestacija
 55. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2021. godinu (Br. 3.)
 56. Plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2021. godinu
 57. Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavu panoa za reklamno plakatiranje na području Grada Pule
 58. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
 59. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 60. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada na području Grada Pula-Pola u 2020. godini
 61. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2020. godinu
 62. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2021. godine
 63. Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Pula Sport d.o.o.
 64. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Centar
 65. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vidikovac
 66. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Veruda
 67. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Veli Vrh
 68. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Tone Peruška
 69. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Škole za odgoj i obrazovanje
 70. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Šijana
 71. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
 72. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole-Scuola elementare „Giuseppina Martinuzzi“
 73. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Kaštanjer
 74. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Stoja
 75. Zaključak o davanju mišljenja na prijedloga Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2021. godinu (Duško Marušić Čiči)
 76. Zaključak o davanju mišljenja na prijedloga Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Grba Grada Pule za 2021. godinu (Robert Klačar)
 77. Zaključak o davanju mišljenja na prijedloga Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule o dodjeli Povelje Grada Pule za 2021. godinu (KUD „Matko Brajša Rašan“)
 78. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o uvjetima za rješavanje nedostajućeg broja parkirnih mjesta u postupcima izdavanja akata za provedbu prostorno planske dokumentacije i utvrđivanju naknade za nedostajući broj parkirnih mjesta
 79. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Pula-Pola
 80. Odluka o drugoj dopuni Odluke o imenovanju Projektnog tima u provedbi projekta „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“