Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu travnju 2021. godine

PODIJELI
03 / 05 / 2021
 1. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (I) 
 2. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (II) 
 3. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (III)
 4. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (IV)
 5. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (V)
 6. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VI)
 7. Odluka o subvenciji kamate prema Programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020“ (VII)
 8. Odluka o dodjeli sredstava dječjim vrtićima drugih osnivača
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta
 10. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 11. Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 3801/1 k.o. Pula – rekonstrukcija Ceste Prekomorskih brigada
 12. Odluka o dodjeli stana u najam
 13. Odluka o dodjeli stana u najam
 14. Odluka o radnom vremenu redarstva
 15. Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2021. godinu
 16. Odluka o postavljanju spomenika Mati Parlovu
 17. Odluka o postavljanju spomenika Jurju Gagarinu
 18. Odluka o imenovanju Povjerenstva za pregled i bodovanje zahtjeva podnesenih po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje zemljišta/vrtnih parcela na korištenje i Društvenog vrta na korištenje i upravljanje u sklopu Urbanih vrtova na Gregovici
 19. Odluka o davanju na uporabu u miru skloništa br. 80 na lokaciji Jeretova ulica broj 21 u Puli
 20. Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte udruga iz djelokruga Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 21. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 22. Odluka o ovlaštenju za sklapanje sudske nagodbe
 23. Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Centar
 24. Zaključak o namjenskom financiranju u svrhu realizacije planiranog uređenja park šume Šijana i Busoler za 2021. godinu
 25. Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pula (Milošević Vedran)
 26. Zaključak o davanju suglasnosti za održavanje Prvenstva Hrvatske u Tajlandskom boksu u Amfiteatru
 27. Zaključak o davanju suglasnosti za održavanje „Borilačkog spektakla KSW fight night“ u Amfiteatru
 28. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o ovlaštenju za plakatiranje
 29. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa između Grada Pule-Pola i trg.dr. Arena Hospitality Group d.d.
 30. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plan nabave Grada Pula-Pola za 2021. godinu (Br.4.)
 31. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe (Alda Božac)
 32. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – ADRIA INVEST COMPANY d.o.o.
 33. Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (Dječji vrtić Pula, Unisport-ljetni kamp)
 34. Zaključak o prihvaćanju Ugovora o kapitalnoj pomoći za izradu dokumentacije energetske obnove zgrade Flanatička br. 29 u Puli
 35. Zaključak o davanju suglasnosti na korištenje Amfiteatra za održavanje Foruma obiteljskog smještaja
 36. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje Amfiteatra za snimanje emisije „The Bachelor“
 37. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021. godine
 38. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 39. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 40. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec ožujak 2021. godine
 41. Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia „Rin Tin Tin“ Pula-Pola
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Mali svijet“
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Mali svijet“
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu